Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jana Dragová

Koučka

IČO: 71901167

Místo podnikání: Studené 619e, 254 01, Jílové u Prahy

 

subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů fyzických osob

                 dále jen „Správce”           

 

 

 

1. Úvod

 

Účelem těchto zásad je poskytnou klientům stávajícím i potencionálním informace o nakládání s osobními údaji, a to při jakémkoliv zpracování osobních údajů ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

2. Obsah a účel dokumentu                           

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.janadragova.cz, mými klienty a zájemci o moje služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů se řídím zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679 tj, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Skrze výše uvedené odkazy budete přesměrováni na znění právních ustanoveních, na které v tomto textu níže odkazuji.

3. Správce osobních údajů

1. Jana Dragová, IČ: 71901167, se sídlem Studené 619e, 254 01, Jílové u Prahy (dále jen „Správce“). 

2. Kontaktní e-mail: jsem@janadragova.cz, kontaktní telefon: +420 602 203 193

4. Zpracování a kategorizace osobních údajů

1. Osobní údaje jsou většinou zpracovávány manuálně dle platných právních předpisů.

2. Zpracování je účelově omezené, což znamená, že osobní údaje jsou zpracovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

3. V rámci minimalizace údajů Správce zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

4. Správce zpracovává přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, Správce zajistí jejich opravu či případně výmaz, k čemuž může požadovat nezbytnou součinnost.

5. Správce ukládá osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

6. Správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.

7. V souladu s principem minimalizace se pracuje pouze s relevantními osobními údaji, které Správce potřebuje k poskytování svých služeb. Zpracování těchto údajů se může týkat veškerých osob, na které se vztahuje pojištění. 

Zpracovávají se zejména tyto druhy osobních údajů:

- identifikační údaje

- kontaktní údaje 

- sociodemografická data

- údaje související se subjektem osobních údajů a související s uzavřenou smlouvou o poskytnutí koučovacích služeb

- informace z veřejně dostupných evidencí a rejstříků

 

5. Účel a způsoby zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za následujícími účely a pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění níže uvedených účelů:

 

a.  Zpracování se souhlasem - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů 

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů je udělován zcela svobodně, je kdykoliv odvolatelný a je jasně odlišitelný od jiných souhlasů. Udělením souhlasu nelze podmínit poskytnutí služby. Tento způsob zpracování osobních údajů se nejčastěji uplatňuje z marketingových důvodů. Správce tento způsob zpracování osobních údajů používá minimálně a vždy s předchozím souhlasem subjektu údajů.

b. Zpracování bez souhlasu - na základě plnění smlouvy

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí koučovacích služeb. Na tomto právním základě jsou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje, údaje o posouzení vhodnosti způsobu koučování, údaje, které jsou nezbytné pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.

c. Zpracování bez souhlasu - na základě oprávněných zájmů Správce

Pro takové zpracování není nutné získat souhlas od subjektu údajů. Na tomto právním základě budou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se zprostředkovávané smlouvy, včetně souvisejících dokumentů, např. záznamy z jednání, a to pro účely ochrany právních nároků Správce.

Pro tyto účely Správce osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z výkonu zprostředkovatelské činnosti a po dobu trvání promlčecí doby a dále po dobu trvání povinnosti archivace. Tato doba nepřesáhne dobu 10 let od skončení smlouvy o poskytnutí koučovacích služeb. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí koučovacích služeb, jsou osobní údaje zpracovány po dobu nezbytně nutnou, tj. pod dobu promlčecí doby v délce 3 let od poskytnutí osobních údaje. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení, budou osobní údaje zpracovány v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

d. Zpracování bez souhlasu - na základě plnění právních povinností

Na tomto právním základě se zpracovávají zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vhodnosti, a to z důvodu dodržování příslušných zákonů souvisejících s činností Správce.

Pro tento účel jsou osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně 10 let od skončení platnosti smlouvy o poskytnutí koučovacích služeb. Proti tomuto zpracování není možné vznášet námitku ani odvolávat souhlasy se zpracováním, jelikož je zde zákonný důvod zpracování.

 

6. Zabezpečení a důvěrnost osobních údajů

Správce má povinnost mlčenlivosti. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny tak, aby k nim měl přístup pouze správce případně další jím pověřené osoby, a to na základě předchozího poučení o nakládání s osobními údaji. 

 

7. Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

 

8. Práva subjektu údajů (dotčených osob)

Právo odvolat souhlas – jestliže je účel zpracování osobních údajů založen na základě souhlasu, subjekt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat

Právo být informován – subjekt údajů má právo, aby mu Správce poskytl zdarma stručné, jasné, srozumitelné a snadno dostupné informace  

Právo na přístup k osobním údajům - právo vědět, zda a jaké údaje jsou o subjektu údajů zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získány, komu jsou předávány, kdo je mimo Správce zpracovává a jaká jsou další práva související se zpracováním osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů - subjekt údajů má právo na to, aby bez zbytečného odkladu byly opraveny nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby bez zbytečného odkladu byly vymazány jeho osobní údaje, pokud například: a) jsou již nepotřebné pro účely, pro které byly zpracovány, b) odvolá souhlas s jejich zpracováním a neexistuje pro něj žádný další právní důvod, c) vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro konkrétní účel a tato námitka bude úspěšná

Toto nelze využít, pokud je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu anebo pro jiný účel.

Právo na omezení zpracování - zejména v těchto případech: a) pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych Správce mohl ověřit jejich přesnost, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz, c) Správce již osobní údaje nepotřebuje zpracovávat, ale subjekt údajů požadujete jejich zpracování za účelem ochrany jeho oprávněných zájmů

Na zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů předem upozorněn.

Právo na přenositelnost – právo na předání údajů jinému správci za současného splnění následujících podmínek: a) jedná se o osobní údaje, které subjekt údajů sám poskytl, b) výkonem tohoto práva nebudou nepříznivě dotčena práva třetích osob, c) zpracování je založeno na souhlasu nebo na základě plnění smlouvy a probíhá automatizovaně v elektronické podobě. Osobní údaje Správce bude poskytovat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce včetně profilování. Správce přestane zpracovávat osobní údaje, pokud zde nebudou závažné oprávněné důvody ve zpracovávání pokračovat. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí - právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, tj. automatizovanými postupy bez lidské ingerence, a to zejména pokud se domnívá, že takové rozhodnutí je nesprávné či se subjektu údajů významně dotýká. Toto právo se u správce neuplatní, jelikož Správce automatizované postupy při zpracování osobních údajů nepoužívá. 

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - Subjekt údajů může podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice nebo na email: posta@uoou.cz.

 

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nemá zřízenou funkci pověřence na ochranu osobních údajů, jelikož tato povinnost se na Správce ze zákona nevztahuje.

 

10. Kontakt pro uplatnění práv subjektu údajů

Veškerá práva uvedená v těchto zásadách lze realizovat písemně na email jsem@janadragova.cz.

 

Platnost a účinnost od 1.3.2022

KONTAKT:

JANA DRAGOVÁ
tel.: +420 602 203 193
e-mail: jsem@janadragova.cz
IČO: 71901167
 
Domluvit si schůzku